Informácie o spracovaní osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov

Ochrana osobných údajov je v spoločnosti CCSK, s.r.o v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov ( ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len GDPR).

Pri spracovaní Vašich osobných údajov dbáme na zásady zákonnosti, obmedzenia účelu osobných údajov, minimalizovanie rozsahu uloženia, správnosti, integrity, dôvernosti a zodpovednosti.

1. Prevádzkovateľ osobných údajov

Názov spoločnosti: CCSK, s.r.o

Adresa sídla: Školská ulica 54/18, 930 41 Hviezdoslavov

IČO: 51467828

Kontaktná osoba: Ing. Zoltán Prehoda 

2. Zodpovedná osoba

Vzhľadom na predmet našej činnosti naša spoločnosť nemá povinnosť určiť zodpovednú osobu. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spracovávania Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať písomne, elektronicky alebo telefonicky:

Názov spoločnosti: CCSK, s.r.o

Adresa sídla: Školská ulica 54/18, 930 41 Hviezdoslavov

Kontaktné údaje: +421 903 171 756 / + 421 905 587 175

Email: info@caravans.sk  

3. Dôvod spracovania osobných údajov

Spoločnosť CCSK, s.r.o spracúva poskytnuté osobné údaje za viacerými účelmi:

Zabezpečenie našich služieb

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom dodania našich služieb na zmluvnom a zákonnom základe. Na vytvorenie zmluvy potrebujeme Vaše meno, priezvisko, emailovú adresu, telefónne číslo, ulicu, psč, mesto a dátum narodenia

Účtovníctvo

Spoločnosť uchováva Vaše osobné údaje za účelom vedenia účtovnej agendy na zmluvnom a zákonnom základe.

Návšteva webovej stránky

Keď navštívite naše webové stránky, naše webové servery z bezpečnostných dôvodov vždy uchovávajú spojovacie údaje počítača spájajúceho sa snašou stránkou, zoznam webových strán, ktoré navštívite v rámci našej stránky, dátum a trvanie Vašej návštevy, identifikačné údaje používaného typu prehliadača a operačného systému ako aj webovej stránky, cez ktorú sa spájate s našou stránkou. 

Marketingová činnosť - newsletter a reklamné akcie

Emailové informácie a novinky zo sveta karavanov Vám zasielame len na základe Vášho súhlasu. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na "Odhlásiť sa" v každom e-maile, ktorý od nás dostanete alebo nás môžete kontaktovať emailom: info@caravans.sk

Nájomca  potvrdením rezervácie výslovne súhlasí s tým, že usporiadateľ marketingovej akcie je oprávnený použiť v súlade s ust. Zákona č. 18/2018 Z.z. bezplatne jeho meno, priezvisko a miesto bydliska a fotografie v médiách (vrátane internetu a sociálnych sietí), v propagačných a reklamných materiáloch spoločnosti v súvislosti s touto reklamnou akciou a ním poskytovaných služieb s tým, že môžu byť zabezpečené a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové  záznamy účastníkov reklamnej akcie, a to po dobu 5 rokov od ukončenia reklamnej akcie.

Registrácia

Registrácia prebehne po vytvorení Vašej objednávky. Registrácia slúži na to, aby ste mali k dispozícii dokumenty potrebné k prenájmu vozidla a taktiež na poskytnutie prípadne zľavy pri Vašich ďalších nákupoch.

4. Právny základ spracúvania osobných údajov zainteresovaných osôb

Naša spoločnosť postupuje podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len GDPR)

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je:

Plnenie zmluvných podmienok

Vaše osobné vo forme meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, ulica, psč, mesto a dátum narodenia, v prípade právnickej osoby fakturačné údaje potrebujeme na vytvorenie a uzatvorenie zmluvy ohľadom služieb, ktoré u nás využívate. Účelom spracovania sú predzmluvné a zmluvné vzťahy. V prípade odmietnutia poskytnúť Vaše osobné údaje za vyššie uvedeným účelom nie je možné zmluvný vzťah uzavrieť.

Oprávnený záujem

Spracúvame Vaše osobné údaje, aby sme Vám poskytli relevantný obsah, ktorý je pre Vás zaujímavý. Na tento účel používame cookies. Bližšie informácie o cookies TU.

Našim zákazníkom odosielame relevantné emaily, ktoré slúžia na získanie nových informácií súvisiacich s nákupom služieb, ktoré ste u nás vykonali.

Vo vozidlách je nainštalovaný GPS modul za účelom ochrany majetku. GPS modul sa aktivuje len v nevyhnutných prípadoch, keď o to požiada zákazník (napr. odcudzenie vozidla, prípadne núdze a pod.) Spoločnosť CCSK, s.r.o nepoužíva GPS modul bez Vášho súhlasu.

Spracovanie osobných údajov na základe oprávneného súhlasu - odosielanie emailov môžete odvolať pomocou funkcie odhlásiť sa v jednotlivých emailoch alebo emailom: info@caravans.sk. Spracovanie cookies môžete upraviť priamo vo Vašom prehliadači. 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba dáva súhlas na spracovanie osobných údajov slobodne, bez nátlaku a vynucovania, ako aj bez podmieňovania hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, poskytovaných služieb alebo povinností vyplývajúcich pre prevádzkovateľa.

Dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek zrušiť elektronicky prostredníctvom emailovej adresy: info@caravans.sk, alebo v jednotlivých informačných emailoch. 

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaní. 

Spoločnosť považuje poskytnuté osobné údaje za dôverné a kladie dôraz na rešpektovanie súkromia. 

5. Používanie sledovania webu a používanie cookies 

Používame sledovacie programové vybavenie, aby sme stanovili, koľko používateľov navštevuje našu webovú stránku a ako často. nepoužívame tento softvér na zbieranie osobných údajov alebo individuálnych IP adries. Tieto údaje sa používajú výlučne v anonymnej a súhrnnej forme na štatistické účely a na rozvoj webovej stránky. 

Používanie cookies:

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do Vášho zariadenie (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka a vo Vašom prehliadači. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodné cookies vytvorila. Bližšie informácie o cookies nájdete TU

6. Odovzdávania osobných údajov tretím stranám

Popri svojich podnikateľských aktivitách spoločnosť spolupracuje s viacerými spoločnosťami, ktoré dbajú na poskytovanie služieb v čo najvyššej kvalite. Pri výkone svojej činnosti odovzdávame osobné údaje dotknutých strán iba jedinému subjektu a to reklamnej spoločnosti Media and Communication consulting, spol. s. r. o.

Technické zabezpečenie webovej stránky:

Naše webové stránky disponujú SSL certifikátom, ktorý zaručuje šifrovanú komunikáciu medzi spoločnosťou a zákazníkom. Odosielanie osobných údajov cez webovú stránku je technicky zabezpečené spoločnosťou:

Český hosting

Štátne orgány:

V prípade vymáhania našich práv môžu byť Vaše osobné údaje odovzdané tretiemu subjektu (napr. advokátovi). Ak nám právny poriadok, alebo orgán štátnej moci (napr. PZ SR), uloží povinnosť, aby sme mu odovzdali Vaše osobné údaje, musíme tak urobiť.

Spoločnosť čestne prehlasuje, že pri výbere jednotlivých spoločností dbala na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich spoločnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov prijatými bezpečnostnými opatreniami v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

Pri výbere vhodných spoločností postupovala spoločnosť CCSK, s.r.o tak, aby nedošlo k ohrozeniu práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb.

7. Podmienky a spôsob spracúvania osobných údajov dotknutých osôb

Spoločnosť spracúvané osobné údaje nezverejňuje. Výnimkou môže by´t iba osobitný právny predpis alebo rozhodnutia súdu alebo iného štátneho orgánu.

Spoločnosť nebude spracúvať Vaše osobné bez Vášho súhlasu alebo iného zákonného právneho základu za iným účelom ako je uvedené.

8. Doba uchovávania osobných údajov dotknutých osôb

Pri účeloch spracovania osobných je doba uchovávania nastavená v zmysle zákonných lehôt a v lehotách podľa registratúrneho plánu.

V prípade spracovávania osobných údajov, na ktoré bol udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, budú Vaše údaje spracované po dobu na ktorú bol súhlas udelený, alebo do odvolania Vášho súhlasu. V prípade odosielania noviniek je súhlas daný na 2 roky.

Spoločnosť bezpečne likviduje všetky osobné údaje, ktorých účel spracúvania a doba uchovania sa skončila. Po skončení vymedzeného účelu je spoločnosť oprávnená spracúvať osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu a to na výskum alebo na účely štatistiky v ich anonymizovanej podobe. 

Spoločnosť zabezpečuje, spracovávanie osobných údajov dotknutých osôb vo forme umožňujúcej identifikáciu jednotlivých dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania. 

9. prenos osobných údajov do tretích krajín

Vaše osobné údaje nie sú prenášané do tretích krajín. 

10. Práva dotknutej osoby spojené so spracúvaním jej osobných údajov

Na základe písomnej žiadosti môže dotknutá osoba uplatniť pri všetkých formách spracúvania osobných údajov nasledovné práva (zákonná povinnosť, súhlas dotknutej osoby, oprávnený záujem, zmluvné vzťahy):

Na základe písomne žiadosti má dotknutá osoba právo ( v prípade súhlasu so spracovaním osobných údajov a zmluvných vzťahov).

Na základe písomnej žiadosti má dotknutá osoba právo ( v prípade oprávneného záujmu):

V prípade, ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony alebo nedosiahla vek 16 rokov, jej práva môže zastupovať zákonný zástupca.

Žiadosť dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov vybaví spoločnosť bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Spoločnosť je povinná vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti alebo oboznámiť o dôvodoch, prečo k prevereniu nedošlo, a možnosti uplatnenia práva dotknutej osoby na podanie návrhu na začatie konania podľa § 100 a na inú právnu ochranu podľa osobitého predpisu.

Spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.

Spoločnosť Vás, ako dotknutú osobu informovala a o ochrane vašich osobných údajov. Boli ste poučení o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov.

Informácie o spracovaní osobných údajov nadobúdajú platnosť od 25.05.2018